Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού ( Αναφορά 0573/2011 )LEEDS 28-06-2017
 Αγαπητοί Όλοι,
Παρακαλώ δείτε συνημμένη την επιστολή και τα σημεία που εστιάζουν την απόφαση τους.
Επίσης δείτε και το ΒΙΝΤΕΟ του ΧΥΤΑ Γραμματικού που είναι αφιερωμένο στην "Ρηνούλα ΜΑΣ". http://exotaxyta.blogspot.co.uk/2017/06/blog-post_14.html#.WVPjPRPyvq1
Δείτε επίσης και φωτογραφικό υλικό μετά από κάθε βροχόπτωση και την καφέ κηλίδα η οποία απλώνετε στις εκβολές του Ρέματος.
Προχείρως , αν και το κείμενο ΘΕΛΕΙ πολλές φορές ανάγνωση αφήνει ΟΛΑ τα ενδεχόμενα.....
Νίπτουν ΟΛΟΙ τας χείρας τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, και καμία έρευνα σε βάθος.
Από τα 1), 2), και 3) προκύπτει ότι ο αξιότιμος κύριος Εισαγγελέας ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ πολύ δουλειά να πράξει ( ή έπρεπε να είχε είδη πράξει), αφού έχουμε το φωτογραφικό υλικό και το βίντεο που λίγο πολύ γνωρίζουμε μετά από κάθε βροχόπτωση τι συμβαίνει.
Συνεπώς,
Με τους ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΝ βγάζεις άκρη.
Είναι διαθετημένοι να σου πούνε πως 2 και 2 ΔΕΝ κάνει τέσσερα αλλά ίσως και πέντε, ίσως και 6... ή οτι νούμερο θέλουνε.
Η ουσία του κειμένου είναι στο τελικό Συμπέρασμα................
" .........    Συμπέρασμα .....................
 Η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα του έργου, καθώς και η συμβατότητά του με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, αποτελούν προϋποθέσεις για την τελική πληρωμή. Συγκεκριμένα, το έργο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, τις αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους προκειμένου να χορηγηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή. .........."
ΣΥΝΕΠΩΣ,
Συγκεκριμένα, το έργο ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να λειτουργήσει σύμφωνα με την Περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, τις αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους..... Και έτσι ΔΕΝ ΘΑ χορηγηθεί η χρηματοδότηση..
Επομένως,
Ποιό το μερίδιο ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής ?
Ποιό το μερίδιο ευθύνης των Εθνικών Δικαστικών Αρχών ?? Έπραξαν ΣΤΟΝ μέγιστο δυνατό βαθμό υπό το πρίσμα του γράμματος και του σκοπού αυτού ?
Ποιες άλλες Υπηρεσίες - Υπάλληλοι ευθύνονται για αυτή την κατάντια ?????
Τι έγινε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ΠΟΙΟΙ όταν μίλησαν ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ στην Κατάψυξη ????
Θα ΠΡΕΠΕΙ να φτάσουμε στο σημείο να κόψουμε κορδέλες εγκαινίων για να το καταλάβουμε ??? ΝΑΙ ή ΟΧΙ ??
Απλές  Σκέψεις
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΓΚΙΚΑΣ
ΠΗΓΗ
Αριθμός πρωτοκόλλου 153176/04.11.2015 ΑΔΑ: Ω5ΠΣ4653Π8-ΝΛΓ
1)    Οι περιφερειακές αρχές αντέκρουσαν όλους τους ισχυρισμούς και ειδικότερα δεν συμφωνούν ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ρύπανσης του θαλασσίου οικοσυστήματος και των έργων κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής, και προβάλλουν άλλες δυνητικές αιτίες, και πιο συγκεκριμένα την καταστροφή της χλωρίδας μετά από τις πυρκαγιές του 2009. Σημειωτέον ότι οι περιφερειακές αρχές αναφέρουν ότι επιτόπιες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά και ότι έως σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρέκκλιση από την εγκριθείσα μελέτη.
2)    Επιπλέον δέον επίσης να υπενθυμιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τόνισε κατ’ επανάληψη, (επί παραδείγματι στην απόφαση στις 19.1.2012 σε σχέση με την υπόθεση C-555/07, παρ. 48), ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές είναι επίσης αρμόδιες για την ερμηνεία του εθνικού δικαίου υπό το πρίσμα του ενωσιακού, καθώς επίσης και για την εφαρμογή του τελευταίου:
3)    «Εξ αυτού έπεται ότι, εφαρμόζοντας το εσωτερικό δίκαιο, ο καλούμενος να το ερμηνεύσει εθνικός δικαστής οφείλει να το πράξει στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπό το πρίσμα του γράμματος και του σκοπού της οδηγίας αυτής, ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα, συμμορφούμενος έτσι προς το άρθρο 288, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ (βλ., συναφώς, προπαρατεθείσες αποφάσεις von Colson και Kamann, σκέψη 26,  Marleasing, σκέψη 8, Faccini Dori, σκέψη 26, καθώς και Pfeiffer κ.λπ., σκέψη 113). Η επιταγή περί σύμφωνης προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνείας του εθνικού δικαίου είναι εγγενής στο σύστημα της Συνθήκης, καθόσον επιτρέπει στο εθνικό δικαστήριο να εξασφαλίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης όταν εκδίδει απόφαση επί εκκρεμούς ενώπιόν του διαφοράς (βλ., συναφώς, προπαρατεθείσα απόφαση Pfeiffer κ.λπ., σκέψη 114)».
Συμπέρασμα
Η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα του έργου, καθώς και η συμβατότητά του με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, αποτελούν προϋποθέσεις για την τελική πληρωμή. Συγκεκριμένα, το έργο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, τις αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους προκειμένου να χορηγηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή.
PETI Secretariat <peti-secretariat@europarl.europa.eu>
Date: 2017-06-28 15:17 GMT+01:00
Subject: Re:
To: "
kyriakosgkikas@gmail.com" <kyriakosgkikas@gmail.com>
Αγαπητέ κύριε Γκίκα,
Συνημμένη στο παρόν μήνυμα θα βρείτε την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για την αναφορά 0573/2011.
Υπενθυμίζουμε κάποια από τα σημεία που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
α. ότι και η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν σύμφωνη με τη συνέχιση του έργου.
β. ότι εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να λάβουν τα δέοντα διορθωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι παραλείψεις που εντοπίστηκαν από τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές στις 18 Ιανουαρίου 2012.
γ.  ότι αφ’ ης στιγμής τηρούνται η οδηγία περί των αποβλήτων (2008/98/ΕΚ) και η οδηγία περί της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (99/31/ΕΟΚ), εναπόκειται στο κράτος μέλος (Ελλάδα) να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να διαχειριστούν τα απόβλητά του, καθώς και τον αριθμό και την τοποθεσία των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής.
Για τoν Ασωπό υπάρχει καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα από το Δικαστήριο της ΕΕ  με επιβολή ημερησίου προστίμου. Για αυτή την αναφορά καθώς και για τις υπόλοιπες αναφορές των ΧΥΤΑ έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Ευρ. Επιτροπή.
Επίσης αυτή την περίοδο υπάρχει σε εξέλιξη η ενημέρωση μίας μελέτης που συντάχθηκε το 2011 για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453194/IPOL-PETI_NT%282011%29453194_EN.pdf). Μόλις ολοκληρωθεί η νέα μελέτη θα παρουσιαστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και θα συζητηθούν επίσης και σχετικές αναφορές.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε τι σκέφτεσε ...